യു‌പി‌എസ്‌സി തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി വികസിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇ-ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൊന്നാണ് SUPERB IAS .

 

ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന തത്വം “സമ്പാദിക്കാൻ പഠിക്കരുത്, പകരം പഠിക്കാൻ പഠിക്കുക” എന്നതാണ്. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പഠിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നു. ഈ ആശയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രസക്തമായ പഠന സാമഗ്രികൾ വികസിപ്പിക്കുകയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

Why Superb IAS?

Limited Batch Size: Maximum 60 Students per class to foster interactions

Access to Faculty beyond class hours for Doubt Clearance and Motivation

Laying a healthy foundation for every subject easing one’s ability to amalgamate Current Affairs

Once in a lifetime opportunity to interact with big names in civil service and get the right guidance

Daily Mains Answer Writing Practice and Class tests after the completion of every section in all the subjects

Revision classes emphasizing crucial topics to excel in the Exam

Holistic approach towards preparation with focus on Prelims and Mains from the inception

Always open to Feedback, with prompt Response and Redressal

WHAT STUDENTS SAY

Our Students are our true brand ambassadors and here they speak their heart about Superb IAS

Priyanka Prasad

“I choose to learn from the best. When it comes to learning how to write better, SuperbIAS mentors are best—they are skillful, humble, passionate, teaching from personal experience, and excited to show you the way. What they teach you will help you improve your writing, not just during the course, but beyond.”

Ragesh A J

“I’ve taken other Test Series and this one was by far the most helpful and most practical. My writing improved dramatically over the last month.”

Arjun Shanker

“It wasn’t until I took Superb IAS ’s ‘Main Test Series’ that I realized how much I didn’t know. How much I’d taken for granted. Superb IAS team put their whole heart and soul into effort for these test series to help clear the UPSC Civil Service Examination and into helping the aspirants to write better, be better. I’m grateful. If you’re serious about writing, take this one.”

Aswathy P S

“Great writing techniques. I learned a lot about the process of writing and changed my habits accordingly.”